مسابقه پیش بینی فوتبال زون
فوتبال زون
گروه تبلیغاتی آدورا
رتبه 1
1009 امتیاز

جزییات پیش بینی های نفر اول

امتیاز پرسشهای طلایی:
150
امتیاز پرسشهای روزانه:
30
پیش بینی دقیق(نیمه اول)
5
پیش بینی تفاضل گل(نیمه اول)
0
پیش بینی برد وباخت(نیمه اول)
1
پیش بینی اشتباه(نیمه اول)
10
پیش بینی دقیق(نیمه دوم)
4
پیش بینی تفاضل گل(نیمه دوم)
2
پیش بینی برد وباخت(نیمه دوم)
2
پیش بینی اشتباه(نیمه دوم)
8
پیش بینی دقیق
13
پیش بینی تفاضل گل
9
پیش بینی برد وباخت
21
پیش بینی اشتباه
20

رده بندی کاربران برتر از میان 6522 نفر


نیمه اول

نیمه دوم

نتیجه پایانی

پیش بینی دقیق

4

7

13

امتیاز پرسشهای طلایی:

پیش بینی تفاضل گل

2

2

9

100

پیش بینی برد وباخت

0

2

16

امتیاز پرسشهای روزانه:

پیش بینی اشتباه

10

5

26

30

امتیاز

913


نیمه اول

نیمه دوم

نتیجه پایانی

پیش بینی دقیق

4

1

16

امتیاز پرسشهای طلایی:

پیش بینی تفاضل گل

2

0

5

150

پیش بینی برد وباخت

0

2

17

امتیاز پرسشهای روزانه:

پیش بینی اشتباه

10

13

26

24

امتیاز

883


نیمه اول

نیمه دوم

نتیجه پایانی

پیش بینی دقیق

4

7

15

امتیاز پرسشهای طلایی:

پیش بینی تفاضل گل

4

3

4

50

پیش بینی برد وباخت

0

1

17

امتیاز پرسشهای روزانه:

پیش بینی اشتباه

8

5

28

12

امتیاز

876


نیمه اول

نیمه دوم

نتیجه پایانی

پیش بینی دقیق

4

4

9

امتیاز پرسشهای طلایی:

پیش بینی تفاضل گل

1

5

9

150

پیش بینی برد وباخت

1

0

14

امتیاز پرسشهای روزانه:

پیش بینی اشتباه

10

7

32

23

امتیاز

868


نیمه اول

نیمه دوم

نتیجه پایانی

پیش بینی دقیق

5

3

13

امتیاز پرسشهای طلایی:

پیش بینی تفاضل گل

4

2

8

50

پیش بینی برد وباخت

1

2

19

امتیاز پرسشهای روزانه:

پیش بینی اشتباه

6

9

24

17

امتیاز

864


نیمه اول

نیمه دوم

نتیجه پایانی

پیش بینی دقیق

3

3

14

امتیاز پرسشهای طلایی:

پیش بینی تفاضل گل

2

3

9

100

پیش بینی برد وباخت

1

0

16

امتیاز پرسشهای روزانه:

پیش بینی اشتباه

10

10

25

9

امتیاز

862


نیمه اول

نیمه دوم

نتیجه پایانی

پیش بینی دقیق

4

3

14

امتیاز پرسشهای طلایی:

پیش بینی تفاضل گل

5

4

3

50

پیش بینی برد وباخت

0

0

25

امتیاز پرسشهای روزانه:

پیش بینی اشتباه

7

9

22

10

امتیاز

849


نیمه اول

نیمه دوم

نتیجه پایانی

پیش بینی دقیق

3

4

12

امتیاز پرسشهای طلایی:

پیش بینی تفاضل گل

3

4

10

50

پیش بینی برد وباخت

1

1

14

امتیاز پرسشهای روزانه:

پیش بینی اشتباه

9

7

28

25

امتیاز

849


نیمه اول

نیمه دوم

نتیجه پایانی

پیش بینی دقیق

2

5

10

امتیاز پرسشهای طلایی:

پیش بینی تفاضل گل

3

1

11

100

پیش بینی برد وباخت

0

1

16

امتیاز پرسشهای روزانه:

پیش بینی اشتباه

11

9

27

19

امتیاز

845

2#

امتیاز
913

3#

امتیاز
883

4#

امتیاز
876

5#

امتیاز
868

6#

امتیاز
864

7#

امتیاز
862

8#

امتیاز
849

8#

امتیاز
849

10#

امتیاز
845