۲۴ تیر ۹۷

هنوز نمی خواهم افتخار کنم - پوگبا

من خیلی خوشحال هستم، اما هنوز نمی خواهم احساس افتخار کنم، من صبر خواهم کرد. ما هنوز هیچ چیزی به دست نیاورده ایم #پوگبا #فرانسه

متن کامل
هنوز نمی خواهم افتخار کنم - پوگبا